top of page
111.jpeg

Правила и условия

Въведение
СЕТА НУДА ООД зачита поверителността на своите клиенти и гарантира максималната защита на техните лични данни. Тази Политика за поверителност и защита на данните (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регламентира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашите клиенти или потенциални такива, както и на потребителите на нашия уебсайт: www.setanuda.com („Сайт“), във връзка с услугите, предоставяни от SETA NUDA, включително предоставени чрез и достъпни на Сайта.
Тази Политика за поверителност, заедно с Общите условия за ползване на уебсайта, Политиката за бисквитките и всички други документи, споменати на Сайта, определя правилата, които SETA NUDA ще следва при обработката на лични данни, които събираме от вас. или за вас, или които ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, ограничава или отменя вашите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни („Закон за защита на личните данни“) или друго съответно законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес: setanuda@yahoo.com
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате Сайта или да предоставяте Вашите Лични данни, независимо дали по електронен път в Сайта или на хартия, тъй като чрез предоставянето на Вашите Лични данни Вие се съгласявате с условията му. Ако не желаете да обработваме вашите лични данни по начина, описан в тази Политика за поверителност, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Вас е доброволно, за да се използват определени услуги, предоставяни от нас и използването на Сайта и / или достъп до него, както и с оглед на онлайн пазаруването на Сайта. Моля, обърнете внимание, че в някои случаи няма да можем да ви предоставим услугата и / или да продадем продукта, който сте заявили, ако не ни предоставите необходимата информация. Моля, имайте предвид също, че в определени случаи вашето съгласие за обработването на лични данни може да не е необходимо, ако seta nuda има друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и отговаря за вашите лични данни?
СЕТА НУДА ООД („СЕТА НУДА“, „ние“) е компанията, регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206142599, която събира, обработва и съхранява Вашите лични данни съгласно условията на тази Политика за поверителност. СЕТА НУДА е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на някоя от следните координати:
Адрес на управление: Варна 9000, ул. Княз Николаевич 20, телефон: +393917326645; e-mail: setanuda@yahoo.com
Длъжностно лице по защита на личните данни: Параскева Параскевова

III. Категории лични данни, обработвани от СЕТА НУДА.
1. SETA NUDA може да обработва обществено достъпни лични данни и / или лични данни, предоставени от вас. Основните видове лични данни, които се обработват, са:
(i) Лична идентификационна информация (включително име, имейл адрес, език на комуникация и т.н.);
(ii) Данни за контакт (включително пощенски и имейл адреси, телефонни и факс номера на вас или лице за контакт, посочено от вас и др.);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
(iv) информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на нашия клиент юридическо лице;
(v) Данни за профила на Сайта (включително име, пощенски и имейл адреси, телефонен номер, дата на раждане и т.н.);
(vi) Данни за договори за продажба, дилърство, търговия на едро, разсрочено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. SETA NUDA може да обработва данни, генерирани и генерирани от SETA NUDA в процеса на предоставяне на услугите:
(i) подробности за крайното използвано електронно комуникационно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адреса, местоположението;
(ii) подробности за предпочитаните от вас стоки и услуги
(iii) Данни от комуникацията между нас и вас, навици, предпочитания, вашето удовлетворение от нашите услуги (активност при използване на услугите, жалби, искания и др.);
(iv) информация за посещения на сайта и използването на сайта, включително операции и история на използване на сайта;
(v) Данни, получени при изпълнение на задължения, произтичащи от разпоредби (т.е. данни, произтичащи от запитвания, разпоредби, разследващи органи, нотариус, данъчни органи, съд, съдебен изпълнител);
(vi) Видеозапис на посещения в магазини или централен офис; запис на глас - обаждания до контакт центъра на SETA NUDA;
(vii) Видео или фотография, направени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри и / или други промоционални кампании, организирани от SETA NUDA.

3. За да осигури правилното изпълнение на услугите и задълженията, произтичащи от клиентски договори, SETA NUDA има право да обработва всякаква информация, която е налична в публичните регистри (включително публична база данни и данни, публикувани в Интернет), както и информация получени от трети страни във връзка с прилагането на законовите разпоредби относно клиентите.

4 СЕТА НУДА има право и задължение да провери точността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква да проверите данните и, ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите точността на вашите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду си.

IV. Цели и правни основания за обработка на лични данни
1. Обработка на лични данни, които са необходими за сключването или изпълнението на договори с нас или във връзка с подготовката за сключване на договори с нас.
SETA NUDA обработва вашите данни за следните цели:
(i) Идентификация на клиент, когато: сключва нов или изменя съществуващ договор с нас; обяснения за използваните услуги; изпълнение на сключен договор.
(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на предпродажбени дейности;
(iii) Данни, получени от вас при изпълнение на задължения, произтичащи от договори, сключени с вас или компания, представлявана от вас, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договорите от нашите клиенти;
(iv) Администриране и отговор на жалби / запитвания / жалби / жалби на клиенти; връщане на суми и стоки; подмяна на продукта;
(v) Техническа помощ за създаване на акаунт (и) и възстановяване на забравена парола за достъп до нашия Сайт, за електронно обслужване на електронни фактури.
(vi) Идентифициране и валидиране на законоустановената възраст за онлайн пазаруване;
(vii) Плащане на дългове, разсрочване на дължими суми; управление на събирането на вземания;
(viii) Гаранция и сервиз;
(ix) Актуализиране на оферти до дилъри; споделяне на важна информация относно промените в нашата политика и друга административна информация;
(x) Управление и администриране на дейности за онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на своите законови задължения, SETA NUDA обработва вашите данни за следните цели:
(i) Издаване на фактури;
(ii) за данъчен и осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(iii) Изпълнение на задължения във връзка с дистанционна продажба, продажба извън обекта, предвидена в Закона за защита на потребителите;
(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в регламентите за защита на данните - Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. и др .;
(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани разпоредби във връзка с поддържането на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. SETA NUDA обработва съответните данни, предоставени с изричното писмено съгласие на клиента за тяхната обработка за следните цели:
(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническа помощ за създаване на профил (и) и възстановяване на забравена парола за достъп до нашия Сайт;
(ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(iii) Участие и управление на проучвания, игри с подаръци, промоционални кампании;
(iv) Участие и управление на SETA NUDA.

4. Обработката е необходима за целите на законните интереси на SETA NUDA.
(i) За да защити и осигури защитата на имуществото, интересите и сигурността на SETA NUDA, нейните посетители и служители, SETA NUDA използва оборудване за видеонаблюдение.
(ii) Оценете и установете удовлетвореността на клиентите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме на вас и другите, и отговорете на вашите очаквания, като представите адекватна реклама;
(iii) Анализ на данни за историята на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
(iv) Осигуряване на качество на обслужването на клиентите (видео, аудио)

V. Категории на трети страни, които осъществяват достъп и обработват вашите лични данни
(i) Транспортни / куриерски компании, пощенски оператори с цел изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденция и съобщения, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(ii) Лица, които от името на SETA NUDA поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработка на личните ви данни;
(iii) Доставчици на услуги за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друга трета страна, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;
(iv) Банки, обслужващи плащания, извършени до и от Вас;
(v) Лица, на които SETA NUDA е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим на вас; обработващи лични данни, които въз основа на договор със СЕТА НУДА обработват Вашите лични данни от името на СЕТА НУДА;
(vi) Лица, предоставящи консултантски услуги в различни области - адвокати, счетоводители, маркетингови агенции и др .;
(vii) органи, институции и лица, на които сме задължени да предоставяме лични данни съгласно приложимото законодателство;
(viii) охранителни компании, лицензирани да извършват частни охранителни дейности, обработват видеоклипове от сайтовете / офисите на SETA NUDA и / или поддържат други регистри в процеса на предоставяне на достъп до същите сайтове;

VI. Колко дълго се съхраняват личните ви данни?
Продължителността на съхранението на вашите лични данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване / изменение и изпълнение на договор между СЕТА НУДА и Вас или представляваната от Вас компания - за срока на договора и до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните. SETA NUDA може да съхранява някои от вашите лични данни за по-дълъг период до изтичане на съответната давност, за да се предпази от всякакви претенции на клиенти във връзка с изпълнението / прекратяването на договори с нас, както и за по-дълъг период в случай на правен спор, който вече е възникнал до окончателното му уреждане с влязла в сила съдебна / арбитражна присъда;
2. Лични данни, обработвани с цел издаване на счетоводни / финансови документи за данъчен и осигурителен контрол, както и не само - фактури, дебит, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги / стоки се съхраняват най-малко 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство предвижда по-дълъг срок.
3. Лични данни, обработвани с цел участие в клуб SETA NUDA и управление на акаунти на Сайта - до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработка на лични данни за управление на акаунти или участие в клуба SETA NUDA.
4. Лични данни, обработвани с цел директен маркетинг - до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработка на лични данни за директен маркетинг.

5. Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 60 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 360 дни от разговора.

VII. Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни
1. Общи права
Във връзка с обработката на лични данни имате следните права, които можете да упражните по всяко време, докато съхранявате или обработвате личните си данни, като изпратите заявление на адреса на SETA NUDA, споменат по-горе, или по електронен път по имейл: setanuda @ yahoo .com
Имате право да поискате от СЕТА НУДА:

копие от личните ви данни и достъп до тях по всяко време;
да коригирате без ненужно забавяне Вашите неточни лични данни, както и данни, които вече не са актуални;
вашите лични данни във форма, удобна за прехвърляне към друг администратор на лични данни, или да поискате от нас да го направим, без да бъдем възпрепятствани от нас (право на преносимост);
личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличие на някое от законовите основания за това;
ограничете обработката на вашите лични данни, като в този случай вашите данни ще бъдат съхранявани, но не и обработвани. Нашият отказ за ограничаване ще бъде изрично само в писмена форма и ние сме длъжни да го мотивираме със законната причина;
Вие също имате право на:

да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, адресирано до СЕТА НУДА, за обработка въз основа на дадено съгласие;
възразите срещу обработването на вашите лични данни;
възразяват срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
да не бъде обект на решение, базирано единствено на автоматизирана обработка, включваща профилиране;
2. Имате право да обжалвате пред надзорния орган
Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като компетентният орган е Комисията за защита на личните данни, адрес: Варна 9000, бул. Княз Николаевич 36
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни от СЕТА НУДА, можете да го направите на данните за контакт на Администратора или директно на Длъжностното лице по защита на данните (на горните данни за контакт).
3. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посещавате нашия сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да приспособим продуктите и услугите към вашите нужди по най-добрия възможен начин.
4. Възражение за използване за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу бъдещата обработка на вашите лични данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и на разкриването им пред трети страни и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите съгласие. по всяко време. За тази цел можете да изпратите имейл със съответното искане да спрете да използвате данните си за целите на директния маркетинг на: setanuda@yahoo.com
5. Можете ли да откажете да предоставите лични данни на SETA NUDA и какви са последствията?
За да сключи договор с вас и / или да ви предостави поръчаните продукти и / или услуги и / или да достави поръчаните стоки в съответствие с нашите законови и последващи договорни задължения, SETA NUDA се нуждае от определени данни за идентифициране на страната към договора, неговия пълномощник, данни за контакт, данни за плащане.
Непредоставянето на такава информация ни пречи да сключим договор с вас.
За да направите покупка от нашия сайт и да доставите стоките или услугите, които сте поръчали, трябва да сте създали акаунт в сайта. По време на процеса на създаване на акаунт, SETA NUDA се нуждае от определени данни, за да Ви идентифицира, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такава информация пречи на възможността да купувате и доставяте стоки или услуги от вас.

VIII. Как защитаваме вашите данни
SETA NUDA прилага организационни, физически, информационни технологии и други необходими мерки, за да осигури сигурността и защитата на вашите лични данни и мониторинга на обработката на лични данни.
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
- СЕТА НУДА е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
- достъпът на служителите на СЕТА НУДА до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на СЕТА НУДА е ограничен, в зависимост от техните задължения;
- SETA NUDA е установила задължения за поверителност на своите служители;
- Достъпът до офис оборудването на SETA NUDA и компютрите на всеки служител е ограничен.
- прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики на международните стандарти
- За да осигурим максимална сигурност при обработката, предаването и съхранението на вашите данни, може да използваме допълнителни защитни механизми като криптиране, псевдонимизация и др.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно усъвършенстване и адаптиране към най-новите технологии.

bottom of page